Kto to je kurátor na oddelení sociálno právnej ochrany detí?

Bábiky v krabici
Bez puberty sa nikto z nás nestal dospelým…
16. októbra 2016
plyšové myši na postieľke
Prečo sa deti potrebujú hojdať a “váľať sudy”?
23. októbra 2016
Ukáž všetko

Kto to je kurátor na oddelení sociálno právnej ochrany detí?

Ilustračné foto k článku

Kto to je kurátor na oddelení sociálno právnej ochrany detí?

Dospievanie môže prinášať do života rodín rôzne náročné situácie. Deti prechádzajú zložitými fyziologickými,  i psychickými zmenami. Hľadajú si vlastnú  identitu, konfrontujú si vlastný život s príbehmi ostatných.

V dospievaní si deti hľadajú miesto medzi ostatnými.

Skúšajú sa zaradiť a byť niekym. Nie vždy dokážu múdro zvážiť, čo je len momentálne príjemné, alebo je to aj pre nich naozaj dobré a bezpečné.

Dospievanie je novou etapou pre vzťah dieťa – rodič

Deti a dospievajúci  môžu práve v tomto období svojim správaním vyčerpávať svojich rodičov, opatrovateľov či pestúnov. Tí zase v tomto období môžu mať pocit, že urobili všetko, čo vedeli a mohli .

Rodičom počas puberty ich detí môžu dochádzať sily. Strácajú pôdu pod nohami, pretože nie vždy vedia nájsť efektívne spôsoby komunikácie s dieťaťom , či dospievajúcim. A komunikácia “robí” vzťahy…

Rodičovstvo prichádza do ďalšej etapy  a ak sa cítim vyčerpaný, môžem použiť  rôzne možnosti podpory pre seba v meste, či širšom okolí, kde žijem.

Hľadanie podpory pre vlastné zdroje

Niektorí rodičia sa  v čase dospievania detí rozhodnú:

 • absolvovať tréningy či semináre o tom ako efektívne komunikovať s dospievajúcimi, ako budovať vzťah s dieťaťom počas puberty…
 • alebo si nájdu kouča (a hovoria s ním o tejto rodičovskej etape,cieľoch, ktoré by chceli dosiahnuť i zdrojoch a stratégiách, ktoré už vyskúšali)
 • vyhľadať individuálnu psychologickú či psychoterapeutickú pomoc pre seba,aby to celé lepšie a pokojnejšie zvládali
 • prípadne vyhľadať takúto podporu pre ich vzťah s dieťaťom, teda idú k terapeutovi spolu s dieťaťom
 • alebo sa rozhodnú aj  pre rodinnú mediáciu, či iné spôsoby riešenia konfliktov medzi rodičmi a deťmi (aby im niekto nezávislý “tretí” pomohol nájsť dohodu, ktorú sú schopní všetci dodržiavať
 • nájsť si podpornú skupinu pre rodičov s dospievajúcimi deťmi so špecifickými problémami (napr. podporné skupiny pre rodiny s deťmi, ktoré skúšajú drogy, alebo hrajú počítačové hry, experimentujú v sexuálnych vzťahoch alebo utekajú z domu a pod)
 • zapojiť do riešenia širšiu rodinu alebo priateľov, ktorí už takúto cestu so svojimi deťmi prešli
 • niektoré ďalšie námety môžete nájsť aj v článku Bez puberty sa nikto z nás nestal dospelým

Pri výchovných problémoch nie je v zásade možné, že len jeden robí chyby, či len jeden je na vine. Výchova je meniaci sa (dynamický) vzťah medzi vychovávaným a vychovávateľom (medzi rodičom a dieťaťom). Akcia na jednej  strane vyvoláva reakciu na strane druhej.  Je dobré pri riešení výchovných problémov zapojiť do riešenia obe strany – rodiča/opatrovateľa i dieťa.

Ak nepomáhajú bežné výchovné spôsoby alebo je dieťa naozaj vo veľkom ohrození, je dobré zvážiť aj ďalšie možnosti.

Čo ponúka v tejto téme štát

Štát v Zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele myslí na situácie, kedy si rodič, či opatrovateľ detí nedokáže celkom sám poradiť s náročnými problémami vo výchove. Základným úspechom spolupráce medzi kurátorom a rodičom je pomenovanie problému ktorý dieťa vykazuje, či už v domácom prostredí, v škole, vo voľnom čas, v rovesníckych skpinách a uvedomenie si, že je dôležité, aby bol problém včasne podchytený. Aj preto ponúka podporu a pomoc pre dieťa i dospelého v podobe sociálnej kurately (akejsi zvýšenej ochrany a intervencie rôznych stupňov) pre deti a mladistvých.

Sociálni kurátori/kurátorky sú  zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (nachádza sa na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). Nie sú zodpovední za vaše rodičovstvo ani za vaše dieťa. Zaň ste zodpovední vy. Ale sociálni kurátori vám môžu byť oporou, ak sa, pri zvládaní výchovného problému s dieťaťom cítite bezradní. Sociálni kurátori vás, v závislosti od konkrétneho problému, ktorý vaše dieťa vykazuje, oboznámia s možnosťami jeho riešenia, tiež vám poskytnú informácie, na akých ďalších odborníkov by bolo vhodné sa obrátiť. V prípade potreby sociálny kurátor môže nariadiť výchovné opatrenie alebo príjme iné vhodné opatrenie podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Sociálni kurátori pri riešení problémov detí spolupracujú s psychológmi, pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi, psychiatrami, lekármi, adiktológmi, a ďalšími odborníkmi. Spoluprácu s konkrétnymi odborníkmi volia podľa toho, aké má vaše dieťa potreby a problémy.

V kompetencii  sociálnych kurátorov je pomáhať riešiť v zásade všetko, čo ohrozuje vývin dieťaťa :

 • Výchovné problémy
 • Zanedbávanie školskej dochádzky
 • Priestupky
 • Rôzne druhy závislosti
 • Trestnú činnosť

Skúste si prípadne pozrieť organizácie, podporné skupiny i konkrétnych odborníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici aj v  horné menu tohto webu: Možnosti pomoci.

Pre mesto  a okres Banská Bystrica nájdete sociálnych kurátorov na oddelení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kuratele – Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Banská Bystrica, Skuteckého ul., na 7.poschodí. Pre viac informácií odporúčam web stránku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Zákon o rodine

V ďalšej časti sa dozviete: Akým konkrétnym spôsobom, teda akými opatreniami vám kurátor spolu s vami pomôže chrániť dieťa.

Text bol vytvorený v spolupráci:

Dany Žilinčíkovej, sociálnej poradkyne a terapeutky  Centra Návrat v Banskej Bystrici a

Zdenky Čubovej, vedúcej oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Banská Bystrica