dospelý sa chystá masírovať kefkou ústa dieťaťu
Problémy so saním, prehĺtaním, žuvaním či výslovnosťou
29. januára 2017
Tajomstvo zdravého partnerského vzťahu?
23. júna 2017
Ukáž všetko

Kedy a prečo je môjmu dieťaťu pridelený kolízny opatrovník

detské oblečenie na vešiaku

Prečo má moje dieťa kolízneho opatrovníka

Narodením dieťaťa sa stávame rodičmi aj v právnom zmysle

To znamená, že okrem slobody žiť  s dieťaťom a vychovávať ho podľa vlastných noriem (v oblasti výživy, stravy, zdravia,výchovy, morálky) a vlastného presvedčenia (napr. náboženského) máme aj povinnosti (osobne sa starať o dieťa, dbať o jeho zdravý morálny, psychický i fyzický vývin) v duchu platných zákonov našej krajiny (napr. Zákon o povinnej školskej dochádzke, Zákon o rodine a pod.)

Narodením dieťaťa dieťa získava svoje práva

Dieťa narodením získava  ako občan  a zároveň dieťa svoje vlastné práva napr.právo byť vychovávané v láskyplnom prostredí, žiť so svojimi rodičmi, niesť svoje meno, byť podporované, aby dosiahlo v najvyššej možnej miere svoj psychický a fyzický vývin a pod.

Rodič ako zástupca dieťaťa

Súčasťou rodičovských práv a povinností oboch rodičov je aj zastupovanie maloletého dieťaťa. Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé (napr. ho zapíšu do školy alebo s ním idú k lekárovi, aby ho ošetril, spravujú jeho majetok, kým bude plnoleté apod.). Právo a povinnosť rodičov zastupovať maloleté dieťa zaniká priamo zo zákona plnoletosťou dieťaťa, kedy dieťa nadobúda spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Právo a povinnosť rodičov zastupovať maloleté dieťa  nie je neobmedzená.

V živote vznikajú situácie, kedy zastúpenie maloletého dieťaťa rodičom nie je možné. Je to v prípadoch právnych úkonov, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi, zastúpenými tým istým rodičom navzájom. K rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom dochádza tiež v súdnych konaniach, kde sú účastníkmi konania rodičia aj ich maloleté dieťa. Jedná sa napríklad o konania

  • vo veci starostlivosti  súdu o maloletých,
  • o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a pod.

Vyskytujú sa tiež situácie, keď vážne dôvody na strane zákonného zástupcu znemožňujú zastúpenie maloletého dieťaťa v konaní alebo pri právnom úkone, prípadne situácie, keď dieťa nemá zákonného zástupcu.

Keď súd určí kto bude zastupovať dieťa

V uvedených prípadoch je maloletému dieťaťu súdom ustanovený kolízny opatrovník. Dieťa je v našej legislatíve špeciálne chránené a dbá sa o jeho dobro aj v právnom zmysle : ak má byť súdne konanie, ktoré bude mať dopad na jeho život, má právo na nezávislú podporu/ na zastupovanie (ak môžu byť jeho záujmy dočasne alebo aktuálne v rozpore so záujmom rodičov).

Kolízny opatrovník je ustanovený pre konkrétne konanie, resp. konkrétny úkon. Zvyčajne súd ustanoví za kolízneho opatrovníka príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bude vrámci konkrétneho konania zastupovať niektorý zo zamestnancov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čo robí kolízny opatrovník

  • zisťuje rodinné, bytové a sociálne pomery dieťaťa
  • v prípade, že sa jedná o konania o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, zisťuje informácie o spôsobilosti oboch rodičov dieťa vychovávať, záujem rodičov o starostlivosť dieťaťa, o zaistenie jeho potrieb,
  • posudzuje možnosti osobnej starostlivosti o dieťa u oboch rodičov s prihliadnutím na záujem dieťaťa, zaistenie jeho potrieb
  • zisťuje  názor dieťaťa
  • o zistených skutočnostiach podáva súdu správu s návrhom/odporúčaním rozhodnutia v prejednávanej veci.

Kolízny opatrovník v priebehu konania uplatňuje všetky procesné úkony v záujme dieťaťa.

Kolízny opatrovník (určený súdom ako zástupca dieťaťa v konkrétnom prípade)  sa zúčastňuje  pojednávaní, navrhuje vykonanie dôkazov, vyjadruje sa k predloženým dôkazom a vyjadreniam ostatných účastníkov konania, podáva opravné prostriedky. Rodičom a deťom poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc na odstránenie alebo zmiernenie vyskytujúcich sa  problémov.

Dokedy dieťa zastupuje kolízny opatrovník?

Po právoplatnom skončení konania (napr. o výživnom, vo veci  starostlivosti  maloletých a pod.)  funkcia kolízneho opatrovníka zaniká.

V prípade, že potrebujete alebo máte záujem o ďalšie konzultácie s pracovníkmi oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, neváhajte vyhľadať na tomto oddelení vášho sociálneho pracovníka (podľa bydliska).

Zdenka Čubová, vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  pri ÚPSVaR v Banskej Bystrici

Pre účely web stránky upravila Dana Žilinčíková.