Tajomstvo zdravého partnerského vzťahu?
23. júna 2017
Ukáž všetko

Osobný bankrot : čo, kto, ako

Osobný bankrot: čo, kto, ako

Keďže sa mnohé z problémov v rodinách odvíjajú aj od problémov s financiami – uvádzame aktuálne informácie k tejto téme (jún 2017).

OSOBNÝ BANKROT

 = zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba (podnikateľ,  nepodnikateľ) môže zbaviť svojich dlhov, ktoré nie je schopná splácať (okrem nedotknutých pohľadávok medzi, ktoré patria napr. výživné na dieťa, zabezpečená pohľadávka – dlh zabezpečený napr. záložným právom, peňažný trest podľa Trestného konania…)

 = oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom – spôsob si  vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery

Dôležité vedieť:

  • ak dlhy prevyšujú hodnotu majetku neoplatí sa splátkový  kalendár;
  •   osoba, ktorá ide do konkurzu nemusí mať príjem a ani majetok), Osobný bankrot je možný raz za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu resp. od určenia splátkového kalendára!

Možnosti oddlženia prostredníctvom osobného bankrotu

Je vhodné za týmto účelom skontaktovať sa s Centrum právnej pomoci (CPP) najbližšie k miestu bydliska

(zoznam kancelárií/12 – http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete).

V konaní o oddlžení konkurzom (podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu) zastupuje dlžníka centrum, v odôvodnených prípadoch advokát určený centrom.

 

Ako poskytuje Centrum právnej pomoci bezplatnú právnu pomoc

Na základe:

Žiadosti o poskytnutí právnej pomoci v konaní o oddlžení, ktorej súčasťou sú aj prílohy:

  • zoznam majetku

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zoznam-majetku.pdf,

  • zoznam majetku väčšej hodnoty

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zoznam-majetku-v%C3%A4%C4%8D%C5%A1ej-hodnoty.pdf,

  • zoznam veriteľov

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zoznam-verite%C4%BEov-PDF.pdf ,

  • životopis s opisom aktuálnej životnej situácie

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/%C5%BDivotopis-PDF.pdf .

Žiadosť dlžník podáva v kancelárii centra príslušnej podľa miesta trvalého alebo

prechodného pobytu žiadateľa a to písomne na predpísanom tlačive, ktoré si klient môže

vyzdvihnúť v ktorejkoľvek kancelárii či na konzultačnom pracovisku Centra právnej pomoci

(16), môže si ho stiahnuť na

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/žiadosť-ODD-final.pdf

(Príloha č. 5 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.  o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej

núdzi) alebo mu na vyžiadanie môže byť tlačivo zaslané.

 Môžete konzultovať aj s právnikom

Dlžník môže telefonicky alebo osobne kontaktovať príslušnú kanceláriu CPP podľa miesta trvalého bydliska, za účelom dohodnutia termínu predbežnej konzultácie s právnikom centra.

V prípade, že nechce dlžník svoj problém konzultovať s právnikom centra, môže vyplnený

formulár žiadosti spolu s prílohami zaslať na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra,

prípadne osobne doniesť do jeho podateľne.

Podanie žiadosti nie je spoplatnené.

Ako získať nárok na bezplatnú právnu pomoc

O nároku na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci rozhodne centrum do 30 dní.

Ak má dlžník príjem do sumy 1,6 násobku životného minima a nemôže si zabezpečiť, využívanie právnych služieb svojim majetkom, teda jeho predajom prípadne prenájmom, má nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Ak dlžník poberá dávku v hmotnej núdzi, jeho príjem sa neskúma.

Čo urobí Centrum  právnej pomoci po uzavretí dohody s dlžníkom

Centrum vyzve klienta na uzatvorenie dohody o poskytovaní právnej pomoci a na udelenie

splnomocnenia na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci.

Centrum v konaní o oddlžení formou konkurzu poskytne dlžníkovi pôžičku vo výške 500 € (na základe „Zmluvy o pôžičke a dohode o splátkach“ – http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2017/03/vzor-Zmluva-o-pozicke-Dohoda-o-splatkach.pdf) ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorú je dlžník v nasledujúcich 3 rokoch povinný centru splatiť v splátkach, ktoré budú určené centrom.

Návrh na vyhlásenie konkurzu (návrh na určenie splátkového kalendára) podáva CPP na príslušný súd. Od podania návrhu má súd 15 dní na vyhlásenie  resp. zamietnutie konkurzu (poskytnutie oddlženia). Konkurz resp. uznesenie o vyhlásení konkurzu je účinné dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku. Od vyhlásenia konkurzu sa zastavuje exekúcia. To čo dlžník dostane od vyhlásenia konkurzu, to mu zostáva. Zo mzdy sa nič nezráža. 

Čo bude robiť dlžník

Dlžník je povinný po vyhlásení konkurzu vrátiť centru poskytnutý preddavok vo výške   500 €, najneskôr do troch rokov od jeho poskytnutia a to formou splátkového kalendára. Splátkový kalendár určuje najnižšiu splátku vo výške 14 € mesačne (po dobu 35 mesiacov) a poslednú splátku v 36. mesiaci vo výške 10 €. 1. splátka je splatná do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca po dni zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Klient môže hodnotu preddavku vrátiť aj vo vyšších splátkach alebo ho môže uhradiť jednou splátkou v celej výške.

 

Brožúru – Osobný bankrot, vypracovanú Centrom právnej pomoci nájdete na stránke centra

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/Brožúra-Final-12-strán.pdf

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Banská Bystrica

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Tel: 048/242 00 26

048/242 00 28

Mobil: 0918 644 615

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

 

 

Centrá právnej pomoci

 

 

Pondelok a streda – konzultačné dni

Pondelok: 8:00 – 15:00 h

Streda: 8.00 – 16.00 h (v Bratislave do 15.30 h)

Utorok – piatok: nestránkové dni, možnosť prísť s vyplnením tlačivom.

12 centier/kancelárií právnej pomoci

Bratislava, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Rimavská

Soboty, Svidník, Trenčín, Ždiar n/Hronom, Žilina

 

 

Kancelárie CPP:

Centrum právnej pomoci – Kancelária Bratislava

Námestie slobody 12

P.O. BOX 18

810 05 Bratislava 15

Tel: 02/4968 3521

Mobil: 0918 644 327

Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Nitra

Štefánikova trieda 88

P.O. Box 7

949 03 Nitra 3

Tel: 037/ 242 00 53, 037/ 242 00 55

Mobil: 0915 986 215

Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Trenčín

Hviezdoslavova 3

P.O.Box 504

91101 Trenčín

Tel: 032/242 00 24

Mobil: 0907 357 892

Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Banská Bystrica

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Tel: 048/242 00 26

048/242 00 28

Mobil: 0918 644 615

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

 

 

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Žiar n/Hronom

SNP 613/124

965 01 Žiar nad Hronom

Tel: 045/242 00 21

Mobil: 0905 725 040

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Rimavská Sobota

Čerenčianska 20

979 01 Rimavská Sobota

Tel: 047/242 00 63

Mobil: 0917 457 011

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právne pomoci – Kancelária Žilina

Národná 34,

P.O. BOX B10

011 00 Žilina

Tel: 041/242 00 31

Mobil: 0907 636 945

Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Liptov. Mikuláš

Kollárova 2

P.O. BOX 216

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel: 044/242 00 51

Mobil: 0907 934 559

Email: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Prešov

Slovenská 40

080 01 Prešov

Tel: 051/242 00 91

051/242 00 92

Mobil: 0917 992 117

Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Svidník

Sov. Hrdinov 102

089 01 Svidník

Tel.: 054/242 00 81

Mobil: 0917 204 751

Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

 

 

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Košice

Murgašova 3

P.O. BOX A -11

040 01 Košice

Tel: 055/242 00 27, 055/242 00 21, 055/242 00 22

Mobil: 0917 992 116

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk

 

Centrum právnej pomoci – Kancelária Humenné

Lipová 1

066 01 Humenné

Tel: 057/242 00 11

Mobil: 0907 932 644

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk

 

Konzultačné pracoviská

Ilava (patrí pod kanceláriu CPP Trenčín)

Okresný úrad Ilava

Mierové námestie 18, 019 01 Ilava

Tel: 032 / 242 00 24

Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni každý štvrtok od 08:00 – 14:00 h

Jelšava (patrí pod kanceláriu CPP Rimavská Sobota)

Námestie Republiky 51

049 16 Jelšava

Tel: 047 / 242 00 61

Mobil: 0917 457 011

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
15.06. 2017: 09:00 – 14:00 h
13.07. 2017: 09:00 – 14:00 h

Čadca (patrí pod kanceláriu CPP Žilina)

Námestie slobody 30

022 01 Čadca

041/ 242 00 31

E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
08.06. 2017: 09:00 – 13:00 h
22.06. 2017: 09:00 – 13:00 h

Bardejov (patrí pod kanceláriu CPP Svidník)

Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16

085 01 Bardejov

Tel: 054/242 00 81 Mobil: 0917 204751

Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
23.05. 2017: 9:30 – 14:45 h
03.06. 2017: 9:30 – 14:45 h
20.06. 2017: 9:30 – 14:45 h

Brezno (patrí pod kanceláriu CPP Banská Bystrica)

Mestský úrad Brezno

Nám. Gen. M.R.Štefánika

977 01 Brezno

Tel: 048/ 242 00 27

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni v budú každý piatok od 09:00 – 13:00 h

Detva (patrí pod kanceláriu CPP Banská Bystrica)

Kultúrne centrum A. Sládkoviča

Obrancov mieru 871/1

962 12 Detva

Tel: 048/242 00 27

E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni v budú každý štvrtok od 09:00 – 13:00 h

Veľký Krtíš (patrí pod kanceláriu CPP Žiar nad Hronom)

Námestie A.H. Škultétyho 11

990 01 Veľký Krtíš

Tel: 045/242 00 21

Email: nfo.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
02.06. 2017: 9:00 – 13:00 h
16.06. 2017: 9:00 – 13:00 h
30.06. 2017: 9:00 – 13:00 h

Banská Štiavnica (patrí pod kanceláriu CPP Žiar nad Hronom)

Dolná 2 (bývalé OPP)

969 01 Banská Štiavnica

Tel: 045/242 00 21

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
26.05. 2017: 08:30 – 13:30 h
09.06. 2017: 08:30 – 13:30 h
23.06. 2017: 08:30 – 13:30 h

Považská Bystrica (patrí pod kanceláriu CPP Žilina)

Centrum 1

017 01 Považská Bystrica

041/ 242 00 31

E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
25.05. 2017: 08:30 – 12:30 h
15.06. 2017: 08:30 – 12:30 h
29.06. 2017: 08:30 – 12:30 h

Prievidza (patrí pod kanceláriu CPP Žiar nad Hronom)

Šumperská 1

971 01 Prievidza

Tel: 045/ 242 00 21

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
23.05. 2017: 9:00 – 13:00 h
06.06. 2017: 9:00 – 13:00 h
20.06. 2017: 9:00 – 13:00 h

Levice (patrí pod kanceláriu CPP Nitra)

Námestie hrdinov 1

934 01 Levice

Tel: 037/ 242 00 55, 037/ 242 00 53

Email:i nfo.nr@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
16.06. 2017: 09:00 – 15:00 h
30.06. 2017: 09:00 – 15:00 h

Levoča (patrí pod kanceláriu CPP Prešov)

Námestie Majstra Pavla 54

054 01 Levoča

Tel: 051/242 00 91

Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
25.05. 2017 09:30 – 13:45 h
08.06. 2017: 09:30 – 13:45 h
22.06. 2017: 09:30 – 13:45 h

Spišská Nová Ves (patrí pod kanceláriu CPP Košice)

Štefánikovo nám. 1

052 01 Spišská Nová Ves

Tel: 055/ 242 00 27,

055/ 242 00 21, 055/ 242 00 22

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
25.05. 2017: 09:00 – 14:30 h
08.06. 2017: 09:00 – 14:30 h
22.06. 2017: 09:00 – 14:30 h

Medzilaborce (patrí pod kanceláriu CPP Humenné)

Ul. Andy Warholu 184

068 01 Medzilaborce

Tel: 057/242 00 11

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
09.06. 2017: 08:00 – 16:00 h

 

 

Michalovce (patrí pod kanceláriu CPP Humenné)

Námestie osloboditeľov 81

071 01 Michalovce

Tel: 057/242 00 11

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk

Konzultačné dni budú:
25.05. 2017: 09:30 – 15:00 h
08.06. 2017: 09:30 – 15:00 h
22.06. 2017: 09:30 – 15:00 h

 

 

www.centrumpravnejpomoci.sk