detské oblečenie na vešiaku
Kedy a prečo je môjmu dieťaťu pridelený kolízny opatrovník
19. apríla 2017
Osobný bankrot : čo, kto, ako
23. júna 2017
Ukáž všetko

Tajomstvo zdravého partnerského vzťahu?

tajomstvo zdravého partnerského vzťahu?

Podľa čoho sa meria šťastie partnerského páru?

Partnerské vzťahy fungujú v rôznych podobách, na rôznych pravidlách, čo vyhovuje jednému partnerskému vzťahu, nemusí vyhovovať ďalším partnerským vzťahom. Všetko je individuálne, osobité, zahalené rúškom tajomstva, prečo tam to funguje a tu to nefunguje.

Šťastie páru je do veľkej miery merateľné hĺbkou a efektívnosťou jeho komunikácie. Spôsob, ako komunikujeme v partnerskom vzťahu, je jedným z najdôležitejších činiteľov, ktorý môže viesť k úspechu alebo k zlyhaniu vzťahu.

Komunikácia  medzi partnermi je vlastne cesta od jedného k druhému

Keď on so mnou nehovorí, cítim sa byť odmietnutá.

Komunikácia je cesta k vzájomnému porozumeniu. Ak máme porozumieť iným a dokázať ich počúvať v komunikácii, je dôležité pochopiť predovšetkým  seba samého, čo sa odohráva v našom vnútornom prežívaní. Každý človek má vnútorné správanie a vonkajšie správanie. Vnútorné správanie je naše vnútorné prežívanie, naše pocity, sebareflexia, pochopenie seba. Vonkajšie správanie je naše konanie, skutky, činy. Vnútorné správanie nikto nevidí, nedá sa hodnotiť, je v nás vo vnútri. Vonkajšie správanie je viditeľné a hodnotiteľné. Rozpor medzi vnútorným správaním a vonkajším správaním u človeka môže viesť k nedorozumeniam vo vzťahoch všeobecne a hlavne k nedorozumeniam v partnerských vzťahoch. Niečo iné cítime a niečo iné konáme. Je dôležité, aby sme dokázali vyjadriť, čo cítime, prečo tak konáme, bez hodnotenia druhého.

V minulosti manželstvá spájala potreba zabezpečiť si existenciu. Partnerov stálo mnoho síl, aby rodina mala strechu nad hlavou, dostatok jedla a ošatenia. Týmto dvojiciam nezostávalo veľa času na budovanie vzťahu.

Čo hľadajú partneri vo svojom vzťahu v súčasnosti?

V súčasnosti manželia hľadajú naplnenie skôr citových než fyzických potrieb. Dnešné manželstvá sú úplne založené na vzťahu, aj napriek riešeniu existenčných otázok. V spoločnosti, kde narastá odcudzenie, stúpajú nároky na kvalitu spolužitia.

Potrebujeme sa naučiť spolu hovoriť, naozaj hovoriť spolu – nie každý zvlášť.

Komunikácia je základný materiál vzťahu

Komunikácia je práve základom vzťahov. Komunikácia je to, čo prežaruje všetko – starostlivosť, dávanie, dôvernosť, istotu, bezpečie. Podstatnou komunikačnou zručnosťou je schopnosť vystihnúť vhodný čas a vhodný priestor na hlbší rozhovor. Ak neporozumieme princípom počúvania a hovorenia, nemôžeme sa skutočne poznať. Zostávame jeden pre druhého uzavretí.

Eva Kuzbelová, psychologička, Referát poradensko-psychologických služieb pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

http://www.upsvar.sk/bb/socialno-pravna-ochrana-deti-a-rodiny-a-socialna-kuratela-informacie-uradu/zoznam-zamestnanocv-oddelenia-socialno-privnej-ochrany-deti-a-rodiny.html?page_id=533655