Pomoc deťom v čase rozvodu a po ňom

Deti potrebujú vyrastať v pokojnom, vrúcnom, bezpečnom a stabilnom prostredí. Vnímajú a cítia, ak sa medzi ich rodičmi niečo deje.

Dlhotrvajúce napätie (hádky, mlčanie, násilie) medzi rodičmi má vážne následky na psychiku dieťaťa.

Ak ste využili všetky možnosti zostať ako partneri spolu (overiť si to môžete v časti Partnerské ťažkosti) a rozhodli ste sa pre rozchod alebo rozvod, deťom ho môžete pomôcť lepšie zvládnuť aj za pomoci rôznych pomáhajúcich profesionálov.

Pre citlivú prípravu deti na rozvod a rozdelenie rodiny, príp. pre usporiadanie porozvodovej starostlivosti o deti môžete využiť nasledujúce kontakty:


Bezplatné odborné služby:
Referát poradensko-psychologických služieb (budova ÚPSVaR), Skuteckého 39, telefón: 048 / 2440 616

  • Psychologická diagnostika a výchovné odporúčania, príp. podporné skupiny detí s rôznymi ťažkosťami (napr.pri zhoršení správania, pri konfliktnosti v škole a pod..
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, B. Bystrica, www.cpppap.svsbb.sk
Platené služby
  • Poradenské a terapeutické služby psychológov a psychoterapeutov.
  • Mediačné služby alebo služby mediátorov - môžu pomôcť k vytvoreniu dohody medzi rodičmi v porozvodovej starostlivosti o deti, pri usporiadaní majetku a pod.
  • Sprevádzanie rodičov rozvodom s dôrazom na potreby ich detí (Centrum Návrat v Banskej Bystrici).
  • Asistované kontakty a iná podpora pri kontaktoch detí s druhým rodičom -   pri kontaktoch je k dispozícií psychológ, špecializovaný sociálny pracovník alebo terapeut (Centrum Návrat v Banskej Bystrici).
  • Zapožičanie priestorov priateľských deťom, ktoré pri spolupráci oboch rodičov môžu byť využité ako neutrálne miesto pre stretávanie s deťmi alebo podporu pri kontaktoch -  pri kontakte je prítomný psychológ, špecializovaný sociálny pracovník alebo terapeut (Centrum Návrat v Banskej Bystrici).
  • Zapožičiavanie, prípadne predaj kníh s témou rozvodu pre dospelých a pre deti - detskí sprievodcovia rozvodom (Centrum Návrat v Banskej Bystrici).

O cenách sa informujte priamo u jednotlivých odborníkov, ktorých nájdete v sekcii Odborníci